SatuWivolin muok siniharmaatausta adaw3
18.02.2020

Svaret är precis så bra som frågan

Det finns ett ordspråk som lyder: ”Som man frågar, får man svar”. Med ordspråket avses närmast att du ska göra mot andra som du vill att de ska göra mot dig, dvs. att om du är snäll mot andra, kommer de att vara snälla mot dig.

Som forskare och professionell frågeställare väcker ordspråket verkligt viktiga tankar hos mig om hur kritiskt det är att kunna ställa rätt frågor och fråga om rätt saker. Folk svarar så som man frågar dem! Detta sammanfattar hela problematiken kring formulerandet av undersökningsfrågor.

Det är inte helt betydelselöst hur du väljer dina ord. Om du frågar på ett svårt och mångtydigt sätt, kommer du att få svar som du inte kan tolka och då misslyckas din undersökning. Hur ska du tolka resultaten, om frågorna är så flertydiga att någon svarar en sak och någon annan någonting helt annat på dem?

Å andra sidan, om du frågar efter självklarheter, vad gör du med information som du generellt sett borde känna till redan utan att fråga?

Med andra ord ska du utarbeta lättfattliga och enkla frågor. Det känns mera lockande att svara på sådana frågor än på långa och komplicerade frågor som innehåller många förklaringar. Fråga ingenting irrelevant bara ”för säkerhets skull”. Tänk ut vad du verkligen behöver få veta, så kommer du att få den information du vill ha. Förutom att respondenterna ska klara av att svara på en undersökning, måste de även orka och vilja svara!

För att frågorna ska vara jämförbara, måste de vara okomplicerade, ändamålsenliga och lättlästa. Alla som svarar ska förstå frågorna så långt som möjligt på samma sätt och svara på dem på samma grunder, t.ex. på påståenden. Undvik att använda fina främmande ord eller facktermer – och undvik framför allt stel och byråkratisk krångelsvenska!

Kravet på enkelhet gäller även frågornas längd. En bra fråga är alltid lagom lång!

En bra tumregel är att inleda en enkät med enkla frågor. Därefter kan man fortsätta med att leda in respondenten på ämnet för att så småningom fördjupa och precisera behandlingen av ämnet med mera specifika frågor. Det är lättare att svara på en enkät, om frågorna kommer i en logisk ordningsföljd och om olika ämnesområden behandlas som tydliga helheter.

Det är bra att formulera frågorna på ett varierande sätt genom att använda sig av olika frågetyper. Detta gör det lättare att uppfatta frågans kärna samtidigt som det blir tydligare för den som ska svara vad man egentligen är ute efter att få veta. Det går även att ha anvisningar som till exempel förklarar användningen av olika skalor eller preciserar en term för att alla som svarar ska tolka termen på samma sätt.

Akta dig för att skriva ledande anvisningar och frågor. Frågeställningen kan vara ledande, om det ingår ledande ordval i frågan såsom åsikter, värdeladdade ord eller antaganden i någon viss riktning. Försök inte förutse vad respondenten kommer att svara och gör inga frågor som stöder din förhandsinställning. I så fall skriver du ledande och förstör samtidigt din undersökning.

En bra undersökare klarar av att beakta respondenternas tid, vilja och förmåga att svara på en enkät. Tillsammans med en noggrann planering och testning av själva frågeblanketten har detta en avgörande inverkan på hur väl undersökningen kommer att lyckas.

Ställ bra frågor och få bra svar!