Etiska regler

Hur gör man en bra marknadsundersökning?

Allmänt om marknadsundersökningar

En marknadsundersökning ska alltid utföras objektivt och i överensstämmelse med tillämpliga vetenskapliga principer.

Wicon Oy/Teetutkimus.fi följer ICC:s (Internationella Handelskammarens) och ESOMAR:s (The World Association of Research Professionals) etiska regler i all sin verksamhet. Reglerna har utarbetats för att fastställa skyldigheter och rättigheter som hänför sig till forskningsverksamhet ur såväl undersökningens uppdragsgivares, respondentens som undersökarens perspektiv.

Utöver detta ingår även EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som fastställer registerförarens skyldigheter och uppgifter i det internationella regelverket.

Bland de nationella bestämmelserna är upphovsrättslagen och personuppgiftslagen, som delvis ersätts av GDPR, särskilt viktiga lagar med tanke på marknadsundersökningar. För marknadsundersökningar gäller verkligen alla normala bestämmelser i upphovsrättslagen, något som ofta glöms bort då resultat lånas eller publiceras utan avtal eller utan undersökarens medgivande. Undersökaren kan dessutom vara bunden av kundens sekretessavtal, vilket tryggar att konfidentiell information och/eller konfidentiellt material bevaras inom kundföretaget.

Länk till ESOMAR:s etiska regler ESOMAR Code & Guidelines 2016.

Länk till förbundet Suomen Markkinatutkimusliittos (SMTL ry) sammanställning av det huvudsakliga innehållet i ICC/ESOMAR-reglerna.

Tre grundprinciper

 

 1. Undersökningsverksamhetens datainsamling ska vara transparent. Respondenten ska veta på vilket sätt och för vilket syfte informationen samlas in, vem som kommer att använda den och i vilken form. (Det är t.ex. inte tillåtet att vilseleda folk att tro att telefonförsäljning är en telefonintervju, undersökningar ska särskiljas från kommersiella aktiviteter.)
 2. Undersökaren ska säkerställa att informationen som samlats in är skyddad och förhindra obehöriga från att få tillgång till den. Information får inte vidarebefordras utan respondenternas samtycke. (En respondent får t.ex. inte kopplas ihop med svaren utan respondentens tillåtelse.)
 3. Undersökaren ska alltid uppträda etiskt och på ett sådant sätt som inte skadar respondenterna eller undersökningsbranschens anseende.

Respondentens rättigheter och undersökarens skyldigheter gentemot respondenterna

 

Artikel 1: Skyldighet till noggrannhet

 • Respondentens medverkan i en undersökning är alltid frivillig genom alla dess stadier och respondenterna får inte vilseledas när de ombeds att delta.
 • Respondentens identitet är högst konfidentiell och ska hållas hemlig.
 • Endast om respondenten har gett sitt medgivande till undersökaren till att förmedla uppgifter vidare i en sådan form att respondentens identitet framgår av uppgifterna, ska respondenten informeras om till vem uppgifterna ges och till vilket ändamål de kommer att användas. Undersökaren ska säkerställa att uppgifterna inte används till icke-undersökningsaktiviteter och att även mottagaren av uppgifterna förbundit sig att följa detta
 • Undersökningen får inte orsaka men eller störning för deltagarna. Särskild försiktighet och noggrannhet ska iakttas i undersökningar om känsliga ämnen eller förhållanden.
 • Ingen verksamhet får skada allmänhetens förtroende för undersökningsverksamhet.

Artikel 2: Barn, ungdomar och andra utsatta/känsliga individer

 • Barn får inte intervjuas utan föräldrarnas/vårdnadshavarens godkännande. Undersökaren ska ta särskild hänsyn i samband med intervjuer med barn och beakta barnets ålder och mognad. Detsamma gäller i samband med intervjuer med utsatta personer, t.ex. flyktingar. De får inte pressas eller besväras oskäligt mycket.

Artikel 3: Minimalisering av data

 • Det är inte tillåtet att samla in eller behandla onödig eller överflödig information vid en undersökning.

Artikel 4: Insamling av primärdata (undersökning)

 • Respondenterna ska kunna bedöma undersökarens ärlighet:
  • undersökningens syfte ska uppges entydigt
  • det ska framgå tydligt att det är frivilligt att delta
  • informationen om undersökningen får inte vara vilseledande
  • om respondenten behöver kontaktas på nytt, ska undersökaren klart informera respondenten om detta
  • de intervjuades rätt att tacka nej till att samarbeta måste respekteras och datainsamlingen ska kunna avbrytas när som helst på deras begäran
  • objektets samtycke behövs även för insamling av passiv data

Artikel 5: Användning av sekundärdata (material som redan finns sedan tidigare)

 • Dataanvändningen måste ha anknytning till det ursprungliga insamlingsbehovet av data.
 • Data får inte samlas in på ett olagligt, ohederligt eller för objektet olämpligt sätt.
 • Reglerna för skydd av uppgifter får inte brytas, dataanvändning endast till behov som kräver tillstånd.
 • Data ska tas bort på objektets begäran och användningen av data får inte orsaka objektet besvär eller harm.

Artikel 6: Datasekretess och integritet

 • Om det är meningen att den insamlade datan även ska användas för andra ändamål än till undersökningens syfte, ska undersökningsobjektet, dvs. respondenten, vara medveten om detta. Specificerad data får inte överlåtas till kunden utan respondentens medgivande.
 • Datasekretesspolicyn ska vara tillgänglig och lätt att förstå.
 • Personliga uppgifter ska inte gå att spåra.
 • Rimliga försiktighetsåtgärder måste vidtas för att förhindra risken för dataläckage och missbruk och personlig data får inte sparas onödigt länge. Vid överföring av data till underleverantör eller annan tjänsteleverantör, måste man se till att deras dataskyddsnivå och -verksamhet ligger på motsvarande nivå som i undersökarens organisation.
 • Vid brott mot datasäkerheten är undersökaren skyldig att skydda dataobjekten och agera på det sätt som dataskyddslagen förutsätter.

Undersökarnas skyldigheter gentemot kunderna

 

Artikel 7: Transparens

 • Undersökaren ska planera undersökningen kostnadseffektivt och tillräckligt ordentligt tillsammans med kunden enligt överenskomna kriterier och uppträda på ett professionellt sätt i enlighet med artikel 9.
 • Resultaten ska basera sig på observationer och tolkningen av dessa ska tydligt stödja sig på den insamlade datan. 
 • När undersökningens resultat rapporteras ska undersökaren göra tydlig åtskillnad mellan resultaten, undersökarens tolkningar av dessa och rekommendationer baserade på resultaten.
 • På begäran måste undersökaren låta uppdragsgivaren ordna kvalitetskontroller av fältarbetet och behandlingen av uppgifter under förutsättning att uppdragsgivaren betalar alla extra kostnader detta föranleder.
 • Undersökaren ska tillhandahålla uppdragsgivaren all nödvändig teknisk information från alla undersökningsprojekt som görs för uppdragsgivaren.

Undersökarnas skyldigheter gentemot allmänheten

 

Artikel 8: Publicering av resultat

 • När undersökningens resultat publiceras ska allmänheten erbjudas tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning av kvaliteten hos undersökningens data.
 • När resultat från en undersökning ska publiceras ska kunden konsultera undersökaren, före publiceringen, angående publiceringens form och innehåll. Både undersökaren och kunden har ansvar för publiceringens riktighet.
 • Undersökarnas eller undersökningsorganisationens namn får inte användas utan tillstånd vid publicering eller spridning av resultat.

Ansvar gentemot undersökningsyrkeskåren

 

Artikel 9: Professionellt ansvar

 • Undersökaren ska vara ärlig, sanningsenlig och objektiv och säkerställa att undersökningen har genomförts i överensstämmelse med tillämpliga vetenskapliga principer, metoder och tekniker.
 • Undersökaren ska alltid uppträda etiskt på ett sådant sätt som inte skadar undersökningsbranschens anseende och leder till att allmänhetens förtroende går förlorat.
 • Undersökaren ska uppträda tydligt och ärligt både i sitt yrke och i sin affärsverksamhet.
 • Det är inte tillåtet att svartmåla någon och undersökaren får inte göra vilseledande uttalanden om sin kompetens, sin verksamhet eller om organisationen som han eller hon representerar.
 • Undersökarna ska följa etablerade principer för ärlig konkurrens.

Artikel 10: Juridiskt ansvar

 • Undersökaren ska följa all relevant nationell och internationell lagstiftning inklusive lokala anvisningar och bestämmelser för branschen.

Artikel 11: Iakttagande av regler

 • Undersökaren ska se till att undersökningen genomförs i enlighet med ESOMAR:s regler i alla dess delar. Även kunder och alla övriga aktörer som deltar i undersökningen ska förbinda sig till att följa och tillämpa detta regelverk.

Artikel 12: Implementering

 • Reglerna ska antas och implementeras och de ska förvaltas som en del av den nationella och internationella självregleringen. Undersökarna ska i detta sammanhang även bekanta sig med den lokala självregleringen och ta reda på hur ESOMAR:s regelverk stöder den.

Etiska regler